Användarvillkor
Memotus

 1. Om Tjänsten
  1. Instrube Health AB, organisationsnr. 559087-7063 (nedan ”Bolaget”) tillhandahåller en teknisk plattform kallad Memotus (nedan ”Tjänsten”) som gör det möjligt för användare av Tjänsten (nedan ”Användaren”) att komma i kontakt med olika fristående legitimerade, certifierade eller på annat därmed jämförligt sätt dokumenterade experter inom medicin, hälsa, träning och motion (nedan ”Expert”). Genom Tjänsten kan Användaren erhålla information från Experter (nedan ”Information”). Information från Expert samt kommunikation mellan Användaren och Experten sker på två sätt: (i) genom material i funktionen ”Videocenter” och (ii) Rådgivning. Funktionen ”Guide” avser möjlighet för Användare att skicka in fråga och få vägledning från Bolaget vid val av lämplig Expert inom aktuellt problemområde och dylik vägledning. Med ”Videocenter” avses information från en Expert i form av ett videoklipp som är tillgänglig för alla användare av Tjänsten via informationsflödet i Tjänsten. Denna Information är inte på något sätt avsedd att vara sjuk- och hälsovård. Med ”Rådgivning” avses information direkt från en Expert genom asynkron videokommunikation, vilket innebär att ett av Användaren inspelat videomeddelande interagerar med ett annat av Experten inspelat videomeddelande men att detta tidsmässigt sker oberoende av varandra. Kommunikationen mellan Användaren och Experten sker således inte i realtid utan genom att Användaren tar del av videomeddelanden som finns tillgängliga via informationsflödet i Tjänsten Videocenter eller genom ett utbyte av videomeddelanden mellan Användaren och Experten genom Tjänsten Rådgivning. Informationen i Tjänsten är avsedd att vara allmän hälsoupplysning, dock att Rådgivning kan innebära hälso- och sjukvård som angiven Expert ansvarar för i förhållande till Användaren.
  2. Bolaget tillhandahåller enbart en teknisk plattform (delningsplattform) för att etablera och förmedla kontakt mellan Användaren och Experten och Bolagets ansvar är således gentemot Användaren begränsat till Tjänstens tekniska funktion samt för information på www.memotus.se som inte lämnats av en Expert. Bolaget är således inte i något avseende ansvarigt för den Information som lämnas av Experten. Bolaget har endast rätt att ta del av Tjänstens videokommunikation i den utsträckning som krävs för att säkerställa Tjänstens kvalitet.
  3. Experten är ytterst ansvarig för den Information som tillhandahålls genom Tjänsten och är ansvarig för att uppfylla tillämpliga krav på journalföring, patientförsäkring och i övrigt enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Användare ska vid eventuella klagomål vända sig till Experten som är vårdgivare. Expertens kontaktuppgifter finns tillgängliga på fakturan till Användaren.
  4. Tjänsten ska inte användas för sådana situationer som kräver akut sjukvård och är endast avsedd att användas i Sverige.
 2. Användandet av Tjänsten
  1. Tjänsten tillhandahålls via applikationen Memotus iOS (nedan ”Applikationen”). Närmare information om Tjänsten samt hur Användaren kan ladda ned Applikationen till mobiltelefon eller surfplatta finns på hemsidan www.memotus.se (nedan ”Hemsidan”). Genom Tjänsten kan Användaren erhålla Information per video enligt de möjligheter som tillhandahålls via Hemsidan och Applikationen. Om Expert, oavsett skäl, inte kan lämna någon Information baserat på innehållet i Användarens videomeddelanden underrättas Användaren om detta, samt skälen därtill.
  2. Under förutsättning att Användaren till fullo följer bestämmelserna i dessa användarvillkor (nedan ”Villkoren”) ger Bolaget Användaren en icke exklusiv rätt att nyttja Tjänsten för eget bruk enligt vad som vid varje tillfälle tillåts av Tjänstens funktioner och närmare anges i Villkoren. Användaren äger inte rätt att utan Bolagets i förväg inhämtade skriftliga godkännande till annan överlåta, överföra eller underlicensiera sina rättigheter enligt Användarens avtal med Bolaget.
  3. Användande av Tjänsten förutsätter att Användaren har registrerat ett personligt användarkonto (nedan ”Kontot”). Användaren måste vara över 18 år för att registrera ett Konto. Vid registrering av ett Konto accepterar Användaren Villkoren. Genom att registrera ett Konto samt godkänna Villkoren ingår Användaren ett bindande avtal med Bolaget i enlighet med dessa Villkor. Användaren ansvarar för att de uppgifter som lämnas i samband med registrering av Kontot är korrekta samt för att dessa hålls uppdaterade under avtalstiden.
  4. Bolaget kan inte kontrollera att det är Användaren som nyttjar Tjänsten utan endast att rätt användarnamn och lösenord angetts. Användaren åtar sig därför att inte avslöja eller på annat sätt tillgängliggöra sitt användarnamn eller lösenord för någon obehörig samt tillse att inte obehörig på annat sätt kan få tillgång till användarnamn respektive lösenord. Om lösenordet likväl används av annan än Användaren kan detta medföra att Bolaget stänger av Användaren från nyttjande av Tjänsten.
  5. Användaren förbinder sig att inte – vare sig genom Hemsidan, Applikationen eller på annat sätt – överföra information eller material till Tjänsten som kan innehålla virus eller något annat program som kan skada, sätta ur funktion, överbelasta eller försämra Tjänsten eller inkräkta på annan användares nyttjande av Tjänsten. Annan användare som nyttjar Tjänsten (på samma sätt som Användaren) benämns nedan gemensamt ”Annan Användare”.
  6. Användaren åtar sig att inte försöka kringgå Bolagets säkerhetssystem exempelvis genom att använda Annan Användares användarnamn och lösenord eller lämna ut sitt eget användarnamn och lösenord till annan eller försöka testa säkerheten på Hemsidan, Tjänsten och/eller Applikationen utan att i förväg ha erhållit Bolagets skriftliga samtycke.
  7. Användaren åtar sig att inte försöka skaffa sig otillåten tillgång till något datasystem eller nätverk som omfattas av Tjänsten. Användaren åtar sig vidare att inte heller skaffa fram eller försöka skaffa fram material eller information som inte avsiktligen gjorts tillgängligt eller tillhandahållits via Hemsidan, via Tjänsten och/eller via Applikationen.
 3. Tekniska krav och tillgänglighet
  1. Nyttjande av Tjänsten förutsätter uppkoppling mot Internet. För sådan uppkoppling samt kommunikation erfordras t.ex. viss data- och/eller annan kommunikationsutrustning, programvara samt Internetabonnemang (nedan ”Utrustning”). Bolaget har inget ansvar för sådan Utrustning. De tekniska krav som från tid till annan uppställs på Användarens Utrustning finns tillgängliga på Hemsidan samt via Applikationen.
  2. Bolaget svarar inte för skada som drabbar Användaren till följd av fel eller brist i dennes Utrustning. Användaren är införstådd med att uppgraderingar och/eller ändringar av Tjänsten kan komma att medföra ändringar avseende de tekniska krav som uppställs på Användarens utrustning. Detta för att Användaren skall kunna utnyttja de förbättringar som en uppgradering och/eller ändring innebär.
  3. Användaren åtar sig att vid nyttjande av Tjänsten iaktta (i) Villkoren, (ii) gällande lagar, förordningar och myndighetsbeslut, samt (iii) av Bolaget vid varje tillfälle lämnade anvisningar för nyttjandet av Tjänsten (se Hemsidan samt Applikationen).
  4. Möjlighet för Användaren att genom Tjänsten skicka en förfrågan om Information tillhandahålls i regel dygnet runt. Bolaget garanterar emellertid inte att Tjänsten är fri från tekniska fel eller avbrott under ovanstående tid. Användaren ska i regel erhålla information från Expert inom den tid som (vid varje tillfälle) anges i Applikationen].
  5. Tjänsten kan från tid till annan tas ur bruk för att åtgärder (nedan ”Åtgärd”) som t.ex, men inte begränsat till, underhåll, service och uppdatering skall kunna vidtas. Bolaget förbehåller sig rätten att göra avbrott i tillhandahållande av Tjänsten för att vidta sådan Åtgärd. Sådana avbrott skall i möjligaste mån inplaneras på tider när nyttjandet av Tjänsten normalt sett är lågt.
  6. Bolaget äger rätt att med omedelbar verkan och tillsvidare stänga av Användaren från nyttjande av Tjänsten om Användaren vid något tillfälle inte efterlever dessa Allmänna Villkor eller om Bolaget på skälig grund antar att så är fallet.
  7. Vid fel eller avbrott i Tjänsten kan Användare anmäla detta till Bolaget per e-mail via e-post till support@memotus.se . Med ”fel eller avbrott i Tjänsten” avses i dessa Användarvillkor att Tjänsten inte fungerar på avsett sätt eller inte är tillgänglig. Bolaget har ingen skyldighet att avhjälpa fel eller avbrott i Tjänsten som beror på oriktigt nyttjande av Tjänsten eller som orsakats av fel eller avbrott i Utrustningen.
 4. Priser och betalning
  1. Priser och avgifter för nyttjande av Tjänsten framgår av Bolagets vid varje tillfälle gällande prislista som finns tillgänglig på Hemsidan samt via Applikationen. Användaren kan välja mellan att betala per fråga och/eller att betala för att låsa upp videoklipp i Videocenter via en prenumeration.
  2. Enskild fråga samt följdfråga till enskild fråga: Betalning för Information via Tjänsten ska erläggas innan videomeddelandet skickas genom något av de betalningsalternativ som Tjänsten erbjuder.
  3. Prenumeration: Betalning för prenumerationen erläggs kalendermånadsvis i förskott genom något av de betalningsalternativ som Tjänsten erbjuder.
  4. Om någon återkoppling inte kan lämnas av Expert på grund av bristande teknisk kvalitet i det av Användaren inspelade videomeddelandet eller på grund av att relevant information saknas har Användaren rätt till återbetalning enligt de villkor som vid varje tillfälle framgår av Hemsidan och Applikationen.
 5. Immateriella rättigheter
  1. Samtliga immateriella rättigheter och tekniska lösningar avseende Tjänsten, Hemsidan och Applikationen är Bolagets egendom, alternativt egendom tillhörande tredje man med vilken Bolaget samarbetar, och får inte nyttjas av Användaren utöver vad som krävs för Tjänstens nyttjande enligt Villkoren.
  2. Genom att nyttja Tjänsten ger Användaren Bolaget en global, icke-exklusiv, vederlagsfri rätt att – inom ramen för Bolagets verksamhet samt för dess rätta fullgörande av dess förpliktelser enligt detta Avtal och tvingande lagstiftning – använda material som tillförts Tjänsten av Användaren och Experten (nedan ”Licens Bolaget”)
  3. Genom nyttjandet av Tjänsten ger Användaren Experten en global, icke-exklusiv, vederlagsfri rätt att – för dennes rätta fullgörande av dess förpliktelser i förhållandet till Bolaget samt enligt tvingande lagstiftning – använda material som tillförts Tjänsten av Användaren (nedan ”Licens Expert”)
  4. Licens Bolaget och Licens Expert upphör automatiskt att gälla vid den tidpunkt som infaller tio (10) år efter Tjänsten upphört eller den senare tidpunkt som vid varje tillfälle följer av tvingande lagstiftning.
  5. Bolaget äger rätt att – under avtalstiden och i tiden därefter – fritt använda Information i Anonymiserad Form. Med ”Anonymiserad Form” avses i dessa Villkor att Informationen inte innehåller sådan information som omfattas av punkten 6. Parterna är överens om att Användaren inte är berättigad till någon ersättning för sådant nyttjande.
 6. Personuppgifter
  1. Bolaget samlar in personuppgifter, så som exempelvis namn och e-postadress, i syfte att kunna fullgöra sina åtaganden mot Användaren genom att Användaren väljer att använda de tjänster som erbjuds via Memotus app eller webbplats, skicka information och marknadsföring, genomföra analys och undersökningar samt för att kommunicera med de Experter som hjälper Bolaget att göra det. Det kan gälla beställning, kundtjänst, distribution och liknande. Som rättslig grund för behandling kommer Bolaget att hänvisa till uppfyllande av avtal, rättslig förpliktelse, berättigat intresse eller samtycke. Om Bolaget använder sig av berättigat intresse som grund, kommer det endast att göras i de syften som angetts ovan. Användare kan när som helst återkalla sitt samtycke.
  2. Bolaget lämnar som huvudregel inte ut Användarens personuppgifter som Användaren har givit Bolaget via Memotus till parter/personuppgiftsbiträden som är belägna utanför EU/EES, men skulle så komma att ske så garanterar Bolaget att de parter med vilka Bolaget samarbetar med lever upp till en hög skyddsnivå. För att Bolaget ska kunna försäkra sig och Användare om en adekvat skyddsnivå tillämpar Bolaget då EU:s modellklausuler för överföring till länder utanför EU/EES och – om överföring till USA – att bolaget är anslutet till Privacy Shield.
  3. För att veta mer om hur Bolaget behandlar Användares personuppgifter, vänligen följ denna länk [Länk till Information om hur vi på Memotus behandlar personuppgifter]
 7. Uppsägning och upphörande m.m.
  1. Användaren kan när som helst säga upp Tjänsten till omedelbart upphörande genom (i) att per e-mail skicka en skriftlig uppsägning till support@memotus.se. En uppsägning ska anses ha kommit mottagaren tillhanda när mottagandet behörigen bekräftats.
  2. Bolaget äger rätt att säga upp Tjänsten till omedelbart upphörande om
   1. Användaren agerat i strid med de regler som gäller för nyttjandet av Tjänsten eller i övrigt agerar olämpligt i förhållande till Experten,
   2. Användaren bryter mot andra delar av Villkoren och inte vidtar full rättelse inom sju (7) dagar från det att skriftlig anmodan att vidta rättelse kommit Användaren tillhanda,
   3. Användaren återkallar det samtycke till behandling av uppgifter som Användaren lämnat Bolaget
   4. Bolaget upphör att tillhandahålla Tjänsten, eller
   5. Bolaget är skyldigt att säga upp Avtalet till följd av ändring i lag eller annan författning eller myndighets beslut
  3. Användaren kan när som helst avsluta sin prenumeration genom ett skriftligt meddelande till support@memotus.se. Prenumerationen upphör per det kalendermånadsskifte som inträffar närmast efter det att Användarens meddelande om att prenumerationen ska upphöra har kommit Bolaget tillhanda. Bolaget äger rätt att omedelbart avsluta Användarens prenumeration om betalning för prenumerationen inte har kommit Bolaget tillhanda på förfallodagen.
 8. Ansvar
  1. Bolaget är inte ansvarig för skada eller förlust som Användaren drabbas av till följd av användning av Tjänsten, såvida inte Bolaget orsakat skadan eller förlusten genom sin vårdslöshet. I varje fall är Instrubes ansvar begränsat till de avgifter som Användaren betalat för Tjänsten.
  2. Experten är vårdgivare i förhållande till Användaren och är ansvarig för eventuella vårdskador eller för eventuella fel och brister i Informationen. Användaren kan kontakta support@memotus.se för kontaktuppgifter till aktuell vårdgivare.
 9. Övrigt
  1. Dessa Villkor utgör det fullständiga avtalet mellan Bolaget och Användaren.
  2. Innehållet i Villkoren ersätter alla tidigare avtal mellan Bolaget och Användaren avseende Tjänsten.
  3. Om någon bestämmelse i dessa Villkor blir olaglig, ogiltig eller av annan anledning blir verkningslös ska sådan bestämmelse anses som åtskild från Villkorens övriga bestämmelser och sådant åtskiljande ska inte påverka giltigheten och verkställigheten av de återstående bestämmelserna. I sådant fall ska den ogiltiga bestämmelsen ersättas med en giltig bestämmelse som parterna skulle ha enats om för att uppnå samma resultat i alla relevanta avseenden.
  4. Bolaget har alltid rätt att göra ändringar i eller tillägg till Villkoren som är av ringa betydelse för Användaren. Sådana ändringar träder i kraft omedelbart när de publiceras på plattformen och Bolaget är inte skyldigt att särskilt underrätta Användaren om sådana ändringar för att de ska vara gällande för Användaren.
  5. Vidare äger Bolaget rätt att göra ändringar i eller tillägg till Villkoren (nedan gemensamt ”Ändringar”) som är påkallade av (i) ändring av lag eller annan författning, (ii) domstolsavgörande, (iii) myndighetsbeslut, eller (iv) att Bolaget blir uppköpt av, köper upp eller går samman med annat bolag. Användaren underrättas om Ändringar genom ett meddelande när Användaren öppnar Applikationen. För att nyttja Tjänsten efter Ändring av Villkoren måste Användaren godkänna de reviderade Villkoren (nedan ”Reviderade Villkor”). Om Användaren inte godkänner de Reviderade Villkoren har Användaren inte rätt att nyttja Tjänsten. Genom att godkänna de Reviderade Villkoren ingår Användaren ett bindande avtal med Bolaget på de villkor som följer av de Reviderade Villkoren.
  6. Andra Ändringar än sådana som anges i punkten 9.4 – 9.5 ovan måste godkännas av Användaren för att vara gällande. Användaren underrättas om sådan Ändring genom ett meddelande när Användaren öppnar Applikationen. Om Användaren fortsätter att nyttja Tjänsten i mer än trettio (30) dagar efter det att underrättelse om Ändring har kommit Användaren tillhanda (utan att godkänna Ändringen) skall Användaren anses ha godkänt Ändringen genom sitt fortsatta nyttjande av Tjänsten. Genom att godkänna sådan Ändring (antingen aktivt eller genom fortsatt nyttjande av Tjänsten i mer än trettio (30) dagar efter det att underrättelse om Ändring har kommit Användaren tillhanda) ingår Användaren ett bindande avtal med Bolaget på de villkor som följer av de ändrade Allmänna Villkoren.
  7. Part får inte helt eller delvis överlåta eller pantsätta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta avtal utan den andra Partens i förväg inhämtade skriftliga godkännande. Oaktat detta äger Bolaget rätt att till annan fritt överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal vid omstrukturering av den koncern som Bolaget ingår i eller vid en överlåtelse av hela eller delar av den av Bolaget bedrivna verksamheten. Det åligger Bolaget att underrätta Användaren om sådan överlåtelse.
 10. Tvist
  1. För tillhandahållandet av Tjänsten och vid tolkning av Villkoren ska svensk lag tillämpas.
  2. Tvister i anledning av Tjänsten eller Villkorens tillkomst, tillämpning eller tolkning, så ock annan tvist som har sin upprinnelse i dessa ska avgöras av allmän domstol i Sverige.