Personuppgiftspolicy

Memotus är en app och webbplats som riktar sig mot dig som är användare och ger dig allt från generell information om hur du kan träna på ett säkert sätt för att undvika skador till personligt anpassad rådgivning från idrottsmedicinska experter på idrottsrelaterade besvär. Rådgivningen utförs av till Memotus anslutna experter. Det företag som driver Memotus heter Instrube Health AB.

Genom användandet av Memotus app eller webbplats kan du komma att lämna ut personuppgifter. Nedan beskrivs hur Instrube Health AB (nedan ”Memotus” eller ”vi”) behandlar dessa. Om det behövs kan ytterligare information lämnas vid användande av Memotus olika tjänster.

Då vår tjänst främst består av att förmedla kontakt mellan dig och den expert som du väljer, kan förmedlingen innehålla överföring av känsliga personuppgifter. Du ska veta att din integritet och din rätt att ha kontroll över dina personuppgifter är av största vikt för oss. Vi kommer alltid behandla dina personuppgifter med högsta konfidentialitet.

Allmänt om Memotus roll

Idag finns två huvudsakliga sätt för dig att använda dig av Memotus tjänster:

 1. Du tar del av de allmänna tips och råd som finns publicerade på Memotus webbplats eller i appen, samt
 2. När du väljer att kommunicera med en av de till Memotus anslutna experterna för rådgivning.

Personuppgiftsansvarig

Memotus är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som Memotus behandlar om dig.

Observera att Memotus inte är att anse som ansvarig för den personuppgiftsbehandling som utförs av en av Memotus anslutna experter. Det är varje expert själv som är ansvarig för den personuppgiftsbehandlingen.

Insamling av personuppgifter från dig

De personuppgifter Memotus behandlar inhämtas direkt från dig i samband med att du registrerar dig i appen för att kunna ta del av de tjänster som erbjuds (”Tjänsterna”) eller vid ingående av avtal eller vid efterföljande kontakter med Memotus samt vid användande av Tjänsterna. Vid användandet av Tjänsterna inhämtas även information i form av ljud, bild och chatthistorik. Detta insamlande är nödvändigt för att Memotus ska kunna tillhandahålla Tjänsterna.

Memotus behandlar även onlineidentifikatorer såsom IP- och MAC-adresser och cookies samt inloggningsuppgifter, hänvisningstrafik, domännamn, tidpunkt eller motsvarande som lämnas av dig som webbplatsbesökare.

Insamling av personuppgifter från annan

Vid identifiering med hjälp av BankID samlar Memotus in ditt namn, personnummer och information om identifieringen.

Därutöver inhämtar Memotus information löpande från allmänt tillgängliga källor för uppdatering av din kontaktinformation om det är nödvändigt för att kunna upprätthålla god registervård.

Ändamål och rättslig grund

Anledningen till varför Memotus behandlar dina personuppgifter framgår av detta avsnitt.

Behandlingen är nödvändig för fullgörande av avtal

Memotus behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra det avtal vi ingått med dig och tillhandahålla avtalade tjänster. Detta innebär bland annat, för administration av Tjänsterna:

 1. säkerställande av identitet vid ingåendet av avtal och tillhandahållande av Tjänsterna,
 2. uppdatering av personuppgifter för att hålla oss med korrekt kontaktinformation,
 3. behandling av uppgifter om betalningar,
 4. kommunikation med dig om Tjänsterna i övrigt och uppföljande kontakt.

Memotus har en rättslig skyldighet att behandla dina personuppgifter

Vi har även ett ansvar att följa vid var tid gällande lagstiftning när det gäller behandlingen av dina personuppgifter.

Sådana skyldigheter följer bland annat av bokföringslagen.

Memotus har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifterna

Viss behandling som vi utför är för att den är nödvändig för ett ändamål som rör Memotus verksamhet och då Memotus har ett berättigat intresse att utföra behandlingen. Detta sker emellertid endast om det inte konstateras att ditt intresse eller grundläggande friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter.

Behandlingar som utförs med stöd av berättigat intresse är

 1. använda dina personuppgifter i samband med felsökning av Tjänsterna,
 2. marknadsföring, nöjdkundundersökningar eller annan marknadskommunikation,
 3. nyhetsbrev,
 4. utförande av system- och miljötester, samt
 5. statistik och produkt- och affärsutveckling.

För att kunna förbättra Tjänsterna och din upplevelse av Tjänsterna samlar vi automatiskt in och behandlar uppgifter om dig i samband med ditt användande av Tjänsterna.

Du har lämnat samtycke till Memotus behandling

Det kan komma tillfällen då det krävs att du lämnar samtycke för att vi ska kunna få behandla dina personuppgifter. Om detta blir aktuellt kommer du tillfrågas och få mer information om vad uppgifterna ska användas till vid det tillfället.

Utlämnande av uppgifter i samband med tillhandahållande av tjänsten

Då det är nödvändigt för de ändamål som angivits ovan lämnar Memotus ut dina personuppgifter till de experter som Memotus samarbetar med och som tillhandahåller aktuell rådgivning.

Utlämnande av uppgifter vid köp av rådgivning från specifik expert

Genom att du begär en rådgivning med vald expert så samtycker du till att Memotus överför innehållet i din begäran (text samt video), ditt namn och ditt personnummer till den valda experten. Den valda experten behöver få ta del av dina personuppgifter dels för att kunna ge dig råd, dels för att föra journal över den rådgivning som denne ger dig i sin roll som vårdgivare.

Utlämnande av uppgifter vid köp av rådgivning från Första tillgängliga expert

Genom att du ställer en fråga till den första tillgängliga experten samtycker du till att din beskrivning (text samt video) samt det förnamn som du har valt att skriva i ditt konto kommer att vara tillgänglig för alla våra experter tills någon åtagit sig att svara. Du samtycker även till att Memotus överför ditt namn och personnummer till den expert som väljer att svara på din fråga. Du kommer att informeras om vilken expert som kommer att få ta del av ditt namn och personnummer. Experten behöver få ta del av dina personuppgifter dels för att kunna ge dig råd, dels för att föra journal över den rådgivning som denne ger dig i sin roll som vårdgivare.

Utlämnande av uppgifter för administration av Tjänsterna m.m.

Memotus kan även komma att lämna ut dina uppgifter till företag som Memotus samarbetar med, såsom externa IT- och andra tjänsteleverantörer, men endast i den omfattning det krävs för:

 1. administration och upprätthållande av en tillförlitlig och säker IT-miljö,
 2. kunna genomföra riktad marknadsföring, samt
 3. analys av ditt användande av Tjänsterna.

Länkar till andra webbplatser

I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom Memotus saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. Memotus ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

Tredjelandsöverföring

Memotus lämnar som huvudregel inte ut dina personuppgifter till parter/personuppgiftsbiträden som är belägna utanför EU/EES, men skulle så komma att ske så garanterar Memotus att de parter med vilka Memotus samarbetar lever upp till en hög skyddsnivå. För att försäkra oss och er om en adekvat skyddsnivå tillämpar vi EU:s modellklausuler för överföring till länder utanför EU/EES och – om överföring till USA – att bolaget är anslutet till Privacy Shield.

Tidsperiod under vilken personuppgifterna sparas

Memotus sparar inte dina personuppgifter under längre tid än de behövs för ovan angivna ändamål eller för ändamål som är förenligt med det ändamål för vilket de ursprungligen samlades in. Om Memotus börjar behandla dina uppgifter för sådana andra ändamål så kommer du att informeras om detta.

Dina personuppgifter sparas så länge som du har ett avtal med Memotus. Memotus har emellertid en rättslig skyldighet att spara dina personuppgifter i sju år efter det att den sista betalningen genomfördes enligt bokföringslagen.

Tillgången till och behandlingen av dina personuppgifter avgränsas successivt under tiden som du är registrerad. Uppgifterna behandlas inte för analys- eller marknadsföringsändamål under längre tid än 36 månader från tidpunkten för inhämtandet.

Dina rättigheter som registrerad

Som registrad har du ett antal rättigheter, dels för att försäkra dig om att vi behandlar dina personuppgifter på korrekt sätt, dels för att du ska få tillgång till dina personuppgifter. Dessa är rätten att

 1. få information om vilka personuppgifter vi behandlar och i vilket syfte, vilka som får del av personuppgifterna och om möjligt hur länge vi sparar personuppgifterna, varifrån de inhämtats samt information om eventuellt automatiskt beslutsfattande,
 2. begära rättelse av felaktig eller ofullständig uppgift,
 3. begära radering eller begränsning av behandlingen av personuppgifter,
 4. invända mot behandlingen,
 5. återkalla eventuellt samtycke,
 6. motsätta sig direktmarknadsföring,
 7. om Memotus behandlar personuppgifter med stöd av avtal eller samtycke, rätt att under vissa förutsättningar få del av de personuppgifter som du själv har tillhandahållit och rätt att få dessa (om det är tekniskt möjligt) överförda direkt till annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet), samt att
 8. inge klagomål till tillsynsmyndigheten/Datainspektionen, för mer information se www.datainspektionen.se.

Ändring av denna informationstext

Vi kan komma att göra ändringar i vår informationstext. Den senaste versionen av informationstexten finns alltid tillgänglig i appen eller på vår webbplats. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål eller kategorier av personuppgifter som samlas in) eller uppdateringar som inte är avgörande betydelse för behandlingen men som kan vara av avgörande betydelse för dig, kommer du att få information till den e-postadress du har angett i god tid innan uppdateringarna börjar gälla.

Så här kontaktar du oss

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss:

Instrube Health AB
Att: Dataskydd
Tvistevägen 47
907 29 Umeå

alternativt

privacy@memotus.se